سرعت دانلود
Mbps
سرعت آپلود
Mbps
تاخیر پینگ
ms
میزان تاخیر اینترنت شما
ms

رنگ سبز به معنی قابل قبول و رنگ قرمز به معنی غیر قابل قبول میباشدآدرس IP شما: 44.201.95.84
محل احتمالی شما: ایالات متحده - Ashburn
سرویس دهنده اینترنت شما: -